Từ thuở hồng hoang, ông tổ HR đã đưa ra lời sấm truyền: "Có những vị trí không phải cứ muốn là tuyển được ngay."

Thời xưa là trên quan huyện, dưới Tể tướng, bổng lộc hàng tháng từ 10 vạn đến 30 vạn lượng bạc.

Thời nay là trên cấp trưởng nhóm, dưới Giám đốc (Mỹ quốc gọi là Middle Manager), lương tháng từ 10 triệu đến dưới 30 triệu Việt Nam đồng.

Bảng phong thần theo dòng chảy vạn biến của thời gian, thách thức trăm ngàn anh tài HR....

btn2
demo
tnv btn2